خانه / کارشناسی ارشد / دانلود صدای کلاس دورس کامپیوتر

دانلود صدای کلاس دورس کامپیوتر

Computer Voice

در ادامه صدای کلاس برخی دورس کامپیوتر از اساتید معتبر را برای دانلود گذاشته ایم.البته قبلا در پستی این صداها را به صورت مجموعه گذاشته بودیم که حجحم بالایی داشت.اما این لینک ها همه جدا هستند و بسته به نیاز خود می توانید دانلود کنید.در پایان هم برخی جزوه های متفرقه و چند نمونه کارنامه ارشد هم آورده شده است.

عناوین صداها :

کامپایلر (شاهپوری)

نظریه زبان و ماشینها (کارگهی)

ساختمان گسسته (هادی یوسفی)

زبان تخصصی (دکتر سعید مظفری)

معماری (هادی یوسفی)

سیستم عامل (دکتر حقیقت)

ساختمان داده (مهندس طورانی)

مدار منطقی (هادی یوسفی)

پایگاه داده (استاد روحانی رانکوهی)

مهندسی نرم افزار دکتر سلاجقه

هوش مصنوعی مهندس رهنمون

طراحی الگوریتم دکتر سیدجوادی

آمار و احتمالات مهندس محبی کیا

هوش مصنوعی دکتر فیلی

شبکه های کامپیوتری دکتر حقیقت

نظریه زبان و ماشینها استاد کارگهی

کامپایلر دکتر کارگهی

سوالات کارشناسی ارشد

آزمون تعیین سطح کامپیوتر

منبع:arshad89it.blogfa.com

کامپایلر ( شاهپوری )
جلسه دوم قسمت اولقسمت دوم

جلسه دوم – دانلود

جلسه چهارم – دانلود

جلسه پنجم – دانلود

جلسه ششم – دانلود

جلسه هفتم – دانلود

جلسه هشتم – دانلود

جلسه نهم – دانلود

جلسه دهم – دانلود

جلسه یازدهم ( آخر ) – دانلود

نظریه زبان و ماشینها ( کارگهی )

جلسه اول قسمت اولقسمت دوم

جلسه دوم – دانلود

جلسه سوم – دانلود

جلسه چهارم – دانلود

جلسه پنجم – دانلود

جلسه ششم – دانلود

جلسه هفتم – دانلود

جلسه هشتم – دانلود

جلسه نهم – دانلود

ساختمان گسسته ( هادی یوسفی )

جلسه اول دانلود لینک اصلاح شد ۲۱/۳/۱۳۸۹

جلسه دوم دانلود

جلسه سوم دانلود

جلسه چهارم دانلود

جلسه پنجم دانلود

جلسه ششم دانلود

جلسه هفتم دانلود

جلسه هشتم دانلود

جلسه نهم دانلود

جلسه دهم دانلود

جلسه یازدهم دانلود

جلسه دوازدهم دانلود

زبان تخصصی ( دکتر سعید مظفری )

جلسه اول – دانلود

جلسه دوم – دانلود

جلسه سوم – دانلود

جلسه چهارم – دانلود

جلسه پنجم – دانلود

جلسه ششم – دانلود

جلسه هفتم – دانلود

جلسه هشتم – دانلود

جلسه نهم – دانلود

جلسه دهم ( آخر ) – دانلود

معماری ( هادی یوسفی )

جلسه اول دانلود

جلسه دوم دانلود

جلسه سوم دانلود

جلسه چهارم دانلود

جلسه پنجم دانلود

جلسه ششم دانلود

جلسه هفتم دانلود

جلسه هشتم ( آخر ) – دانلود

برنامه سازی

جلسه اول دانلود

جلسه دوم دانلود

جلسه سوم – دانلود

جلسه چهارم قسمت اول – دانلود

جلسه چهارم قسمت دوم – دانلود

جلسه پنجم – دانلود

جلسه ششم – دانلود

جلسه هفتم – دانلود

جلسه هشتم – دانلود

جلسه نهم – دانلود

جلسه دهم ( آخر ) – دانلود

سیستم عامل ( دکتر حقیقت )

جلسه اول دانلود

جلسه دوم دانلود

جلسه سوم دانلود

جلسه چهارم دانلود

جلسه پنجم دانلود

جلسه ششم دانلود

جلسه هفتم دانلود ( لینک اصلاح شد ۴/۵/۸۹ )

جلسه هشتم دانلود ( لینک اصلاح شد ۴/۵/۸۹ )

جلسه نهم دانلود

جلسه دهم دانلود

جلسه یازدهم دانلود

جلسه دوازدهم دانلود (لینک اصلاح شد ۱۵/۷/۸۹ )

جلسه سیزدهم دانلود

جلسه چهاردهم ( آخر ) دانلود

دانلود جزوه + کل صداهای دکتر حقیقت دانلود ( لینک منبع سایت یادمانه )

ساختمان داده ( مهندس طورانی )

جلسه اول دانلود

جلسه دوم دانلود

جلسه سوم دانلود

جلسه چهارم دانلود

جلسه پنجم دانلود

جلسه ششم دانلود

جلسه هفتم دانلود

جلسه هشتم دانلود

جلسه نهم دانلود

جلسه دهم دانلود

جلسه یازدهم دانلود جلسه آخر

لینک کمکی جلسه اول دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه دوم دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه سوم دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه چهارم دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه پنجم دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه ششم دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه هفتم دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه هشتم دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه نهم دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه دهم دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه یازدهم دانلود ( با تشکر از sara )

مدار منطقی ( هادی یوسفی )

جلسه اول دانلود
جلسه دوم دانلود
جلسه سوم دانلود
جلسه چهارم دانلود
جلسه پنجم دانلود

جلسه ششم دانلود
جلسه هفتم دانلود
جلسه هشتم دانلود
جلسه نهم دانلود
جلسه دهم دانلود
جلسه یازدهم ( آخر ) دانلود

پایگاه داده ( استاد روحانی رانکوهی )

جلسه اول دانلود
جلسه دوم دانلود

جلسه سوم دانلود
جلسه چهارم دانلود
جلسه پنجم دانلود
جلسه ششم دانلود
جلسه هفتم دانلود
جلسه هشتم دانلود
جلسه نهم آخر دانلود

مهندسی نرم افزار دکتر سلاجقه

دانلود تمام VOICE ها دانلود ( لینک توسط حمیدرضا )

دانلود Voice ها دانلود ( با تشکر از علیرضا، این فولدر صداها می باشد و علیرضا جان زحمت می کشن بمرور جلسه ها داخل همین فولدر آپلود می کنن )

هوش مصنوعی مهندس رهنمون

( فقط ۳ جلسه اول بافی جلسات متاسفانه پیدا نکردم )

جلسه اول دانلود

جلسه دوم دانلود

جلسه سوم دانلود

لینک کمکی جلسه اول دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه دوم دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه سوم دانلود ( با تشکر از sara )

جلسه اول

جلسه اول قسمت ئوم

جلسه اول قسمت سوم

جلسه دوم قسمت اول

جلسه دوم قسمت دوم

جلسه سوم قسمت اول

جلسه سوم قسمت دوم

جلسه سوم قسمت سوم

جلسه چهارم قسمت اول

جلسه چهارم قسمت دوم

جلسه پنجم قسمت اول

جلسه پنجم قسمت دوم

جلسه ششم قسمت اول

جلسه ششم قسمت دوم

جلسه هفتم قسمت اول

جلسه هفتم قسمت دوم

جلسه هشتم قسمت اول

جلسه هشتم قسمت دوم

جلسه هشتم قسمت سوم

جلسه نهم قسمت اول

طراحی الگوریتم دکتر سیدجوادی

جلسه اول دانلود

جلسه دوم دانلود

جلسه سوم دانلود

جلسه چهارم دانلود

جلسه پنجم دانلود

جلسه ششم دانلود

جلسه هفتم دانلود

جلسه نهم (آخر) دانلود

آمار و احتمالات مهندس محبی کیا

( فقط از جلسه ۳ تا ۸ )

جلسه اول دانلود

جلسه دوم دانلود

جلسه سوم دانلود

هوش مصنوعی دکتر فیلی

( جلسه اول و سوم موجود نیست )

جلسه دوم دانلود

جلسه چهارم دانلود

جلسه پنجم دانلود

شبکه های کامپیوتری دکتر حقیقت
جلسه اول قسمت اول دانلود ( با تشکر از علیرضا )
جلسه اول قسمت دوم دانلود ( با تشکر از علیرضا )
جلسه اول قسمت سوم دانلود ( با تشکر از علیرضا )
جلسه اول قسمت چهارم دانلود ( با تشکر از علیرضا )

ریاضی مهندسی ، مهندس کریمی

جلسه اول دانلود
جلسه دوم دانلود
جلسه سوم دانلود
دانلود نظریه زبان و ماشینها استاد کارگهی (با تشکر از علیرضا و اسماعیل )
کامپایلر دکتر کارگهی

کتاب

مجموعه لغات ۵۰۴ با توضیح فارسی دانلود

۱۴۰۰ لغت انگلیسی بهمراه معادل فارسی ( علاوه بر لغات ۵۰۴ – لغت معروف انتشارات Oxford رو هم داره ) دانلود

گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی دانلود

Natural English Reading And Writing Skills Elementary – Download

The Oxford Dictionary of Slang – Download

تئوری مدیریت قسمت اول – دانلود ( خلاصه کتاب رضائیان و الوانی )

تئوری مدیریت قسمت دوم – دانلود ( خلاصه کتاب رضائیان و الوانی )

تئوری مدیریت قسمت سوم (پایانی) – دانلود ( خلاصه کتاب رضائیان و الوانی )

رفتار سازمانی قسمت اول – دانلود (خلاصه کتاب رضائیان )

رفتار سازمانی قسمت دوم (پایانی) – دانلود (خلاصه کتاب رضائیان )

جزوه ۱۰۰ تست سیستم عامل پارسه ( البت

درباره ی Administrator

همچنین ببینید

دانلود سوالات ارشد ۹۳ مهندسي ‌كامپيوتر

دانلود رایگان سوالات ارشد ۹۳ مهندسي كامپيوتر دانلود دفترچه ۱|دانلود دفترچه ۲ | پاسخنامه کمکی …

5 دیدگاه

  1. با سلام و تشکر از وبسایت با محتواتون

    این وویس برنامه سازی مال کدوم استاده اگه جزوه مرتبط بااهاش موجوده لطف کنید بزارید یه دنیا ممنون میشم….

    با تشکر

  2. سلام چرا همه لینک دانلود ها خرابه؟

  3. لینکهای دانلود مشکل دارن؟

     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *