خانه / کارشناسی ارشد / دروس عمومی و مشترک / دانلود فیلم های آموزش معادلات دیفرانسیل کلاسیک

دانلود فیلم های آموزش معادلات دیفرانسیل کلاسیک

معادلات دیفرانسیل

دانلود فیلم های آموزش معادلات دیفرانسیل کلاسیک دانشگاه تهران

بی شک یکی از مهم ترین دروس رشته های مهندسی و ریاضیات . این درس تلاش میکند تا پدیده های طبیعی را به مدل ریاضی در بیاورد و سپس با کمک تکنیک های مختلف معادله دیفرانسیل مربوطه را حل کند. جواب معادله دیفرانسیل میتواند یک پدیده ی فیزیکی مانند موج ، توزیع حرارت و … باشد

دارا معظمی
تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه کبک کانادا و در رشته ی ریاضیات گذراند و سپس برای دکتری به دانشگاه بوستون امریکا رفت . دکتر معظمی هم اکنون استاد دانشگاه تهران است . زمینه فعالیت او طراحی شبکه های ارتباطی پايدار ، راههای کاهش آسيب پذيری در شبکه ها
و طراحی شبکه ای با ساختار گرافيکی ماکسيمم است .

جلسه ۱ – معادلات دیفرانسیل – مقدمه

جلسه ۲ – معادلات دیفرانسیل – طبقه بندی معادلات

جلسه ۳ – معادلات دیفرانسیل -معادلات خطی

جلسه ۴ – معادلات دیفرانسیل -ضرایب ناپیوسته

جلسه ۵ – معادلات دیفرانسیل – معادله برنولی

جلسه ۶ – معادلات دیفرانسیل – معادلات غیر خطی

جلسه ۷ – معادلات دیفرانسیل – معادلات جدایی پذیر

جلسه ۸ – معادلات دیفرانسیل – معادلات دیفرانسیل کامل

جلسه ۹ – معادلات دیفرانسیل – عامل انتگرال ساز

جلسه ۱۰ – معادلات دیفرانسیل – معادلات همگن

جلسه ۱۱ – معادلات دیفرانسیل – معادلاتی ریکاتی

جلسه ۱۲ – معادلات دیفرانسیل – معادله کلرو

جلسه ۱۳ – معادلات دیفرانسیل – معاذله لاگرانژ

جلسه ۱۴ – معادلات دیفرانسیل – خانواده خم ها

جلسه ۱۵ – معادلات دیفرانسیل – معادلات خطی مرتبه ۲

جلسه ۱۶ – معادلات دیفرانسیل – استقلال خطی

جلسه ۱۷ – معادلات دیفرانسیل – جواب های اساسی معادلات همگن

جلسه ۱۸ – معادلات دیفرانسیل – روش کاهش مرتبه

جلسه ۱۹ – معادلات دیفرانسیل – ریشه های حقیقی و متمایز

جلسه ۲۰ – معادلات دیفرانسیل -ریشه های حقیقی و برابر

جلسه ۲۱ – معادلات دیفرانسیل – ریشه های مختلط

جلسه ۲۲ – معادلات دیفرانسیل – تعویض متغیر

جلسه ۲۳ – معادلات دیفرانسیل – معادلات ناهمگن

جلسه ۲۴ – معادلات دیفرانسیل – روش تغییر پارامتر

جلسه ۲۵ – معادلات دیفرانسیل – معادلات خطی مرتبه بالاتر

جلسه ۲۶ – معادلات دیفرانسیل – معادلات همگن با ضرایب ثابت

جلسه ۲۷ – معادلات دیفرانسیل – معادلات نا همگن

جلسه ۲۸ – معادلات دیفرانسیل – سری ها

جلسه ۲۹ – معادلات دیفرانسیل – روش تغییر پارامتر

جلسه ۳۰ – معادلات دیفرانسیل – معادلات لژاندر

جلسه ۳۱ – معادلات دیفرانسیل – نقاط غیر عادی

جلسه ۳۲ – معادلات دیفرانسیل – معادله اویلر

جلسه ۳۴ – معادلات دیفرانسیل – سری جواب ها و مرور

جلسه ۳۵ – معادلات دیفرانسیل – بسل مرتبه ۰

جلسه ۳۶ – معادلات دیفرانسیل – تبدیل لاپاس

جلسه ۳۷ – معادلات دیفرانسیل – تبدیل لاپاس مشتق

جلسه ۳۸ – معادلات دیفرانسیل – تبدیل لاپاس انتگرال

جلسه ۳۹ – معادلات دیفرانسیل – توابع پله ای

جلسه ۴۰ – معادلات دیفرانسیل – مشتق گیری از لاپلاس

جلسه ۴۱ – معادلات دیفرانسیل – انتگرال گیری از لاپلاس

جلسه ۴۲ – معادلات دیفرانسیل – انتگرال گیری تلفیقی

جلسه ۴۳ – معادلات دیفرانسیل -معادلات انتگرالی

جلسه ۴۴ – معادلات دیفرانسیل – توابع ضربه ای

جلسه ۴۵ – معادلات دیفرانسیل – دستگاه معادلات

جلسه ۴۶ – معادلات دیفرانسیل – حل دستگاه

جلسه ۴۷ – معادلات دیفرانسیل – حل دستگاه همگن

جلسه ۴۸ – معادلات دیفرانسیل – روش کاهش مرتبه

جلسه ۴۹ – معادلات دیفرانسیل – مقادیر ویژه مختلط

جلسه ۵۰ – معادلات دیفرانسیل – مقادیر ویژه مکرر

جلسه ۵۱ – معادلات دیفرانسیل – ماتریس های اساسی

جلسه ۵۲ – معادلات دیفرانسیل – دستگاه خطی ناهمگن

جلسه ۵۳ – معادلات دیفرانسیل – روش ضرایب نا معین

جلسه ۵۴ – معادلات دیفرانسیل – روش قطری کردن

دانلود با حجم زیاد و کیفیت بالا

فصل ۱

جلسه ۱ – معادلات دیفرانسیل – مقدمه
جلسه ۲ – معادلات دیفرانسیل – طبقه بندی معادلات
جلسه ۳ – معادلات دیفرانسیل -معادلات خطی

فصل ۲

جلسه ۴ – معادلات دیفرانسیل -ضرایب ناپیوسته
جلسه ۵ – معادلات دیفرانسیل – معادله برنولی
جلسه ۶ – معادلات دیفرانسیل – معادلات غیر خطی
جلسه ۷ – معادلات دیفرانسیل – معادلات جدایی پذیر
جلسه ۸ – معادلات دیفرانسیل – معادلات دیفرانسیل کامل
جلسه ۹ – معادلات دیفرانسیل – عامل انتگرال ساز
جلسه ۱۰ – معادلات دیفرانسیل – معادلات همگن
جلسه ۱۱ – معادلات دیفرانسیل – معادلاتی ریکاتی
جلسه ۱۲ – معادلات دیفرانسیل – معادله کلرو
جلسه ۱۳ – معادلات دیفرانسیل – معاذله لاگرانژ
جلسه ۱۴ – معادلات دیفرانسیل – خانواده خم ها

فصل ۳

جلسه ۱۵ – معادلات دیفرانسیل – معادلات خطی مرتبه ۲
جلسه ۱۶ – معادلات دیفرانسیل – استقلال خطی
جلسه ۱۷ – معادلات دیفرانسیل – جواب های اساسی معادلات همگن
جلسه ۱۸ – معادلات دیفرانسیل – روش کاهش مرتبه
جلسه ۱۹ – معادلات دیفرانسیل – ریشه های حقیقی و متمایز
جلسه ۲۰ – معادلات دیفرانسیل -ریشه های حقیقی و برابر
جلسه ۲۱ – معادلات دیفرانسیل – ریشه های مختلط
جلسه ۲۲ – معادلات دیفرانسیل – تعویض متغیر
جلسه ۲۳ – معادلات دیفرانسیل – معادلات ناهمگن
جلسه ۲۴ – معادلات دیفرانسیل – روش تغییر پارامتر
جلسه ۲۵ – معادلات دیفرانسیل – معادلات خطی مرتبه بالاتر

فصل ۴

جلسه ۲۶ – معادلات دیفرانسیل – معادلات همگن با ضرایب ثابت
جلسه ۲۷ – معادلات دیفرانسیل – معادلات نا همگن
جلسه ۲۸ – معادلات دیفرانسیل – سری ها
جلسه ۲۹ – معادلات دیفرانسیل – روش تغییر پارامتر
جلسه ۳۰ – معادلات دیفرانسیل – معادلات لژاندر

فصل ۵

جلسه ۳۱ – معادلات دیفرانسیل – نقاط غیر عادی
جلسه ۳۲ – معادلات دیفرانسیل – معادله اویلر
جلسه ۳۴ – معادلات دیفرانسیل – سری جواب ها و مرور
جلسه ۳۵ – معادلات دیفرانسیل – بسل مرتبه ۰

فصل ۶

جلسه ۳۶ – معادلات دیفرانسیل – تبدیل لاپاس
جلسه ۳۷ – معادلات دیفرانسیل – تبدیل لاپاس مشتق
جلسه ۳۸ – معادلات دیفرانسیل – تبدیل لاپاس انتگرال
جلسه ۳۹ – معادلات دیفرانسیل – توابع پله ای
جلسه ۴۰ – معادلات دیفرانسیل – مشتق گیری از لاپلاس
جلسه ۴۱ – معادلات دیفرانسیل – انتگرال گیری از لاپلاس
جلسه ۴۲ – معادلات دیفرانسیل – انتگرال گیری تلفیقی
جلسه ۴۳ – معادلات دیفرانسیل -معادلات انتگرالی
جلسه ۴۴ – معادلات دیفرانسیل – توابع ضربه ای
جلسه ۴۵ – معادلات دیفرانسیل – دستگاه معادلات

فصل ۷

جلسه ۴۶ – معادلات دیفرانسیل – حل دستگاه
جلسه ۴۷ – معادلات دیفرانسیل – حل دستگاه همگن
جلسه ۴۸ – معادلات دیفرانسیل – روش کاهش مرتبه
جلسه ۴۹ – معادلات دیفرانسیل – مقادیر ویژه مختلط
جلسه ۵۰ – معادلات دیفرانسیل – مقادیر ویژه مکرر
جلسه ۵۱ – معادلات دیفرانسیل – ماتریس های اساسی
جلسه ۵۲ – معادلات دیفرانسیل – دستگاه خطی ناهمگن
جلسه ۵۳ – معادلات دیفرانسیل – روش ضرایب نا معین
جلسه ۵۴ – معادلات دیفرانسیل – روش قطری کردن

دانلود با حجم کم و کیفیت پایین

فصل ۱

جلسه ۱ – معادلات دیفرانسیل – مقدمه
جلسه ۲ – معادلات دیفرانسیل – طبقه بندی معادلات
جلسه ۳ – معادلات دیفرانسیل -معادلات خطی

فصل ۲

جلسه ۴ – معادلات دیفرانسیل -ضرایب ناپیوسته
جلسه ۵ – معادلات دیفرانسیل – معادله برنولی
جلسه ۶ – معادلات دیفرانسیل – معادلات غیر خطی
جلسه ۷ – معادلات دیفرانسیل – معادلات جدایی پذیر
جلسه ۸ – معادلات دیفرانسیل – معادلات دیفرانسیل کامل
جلسه ۹ – معادلات دیفرانسیل – عامل انتگرال ساز
جلسه ۱۰ – معادلات دیفرانسیل – معادلات همگن
جلسه ۱۱ – معادلات دیفرانسیل – معادلاتی ریکاتی
جلسه ۱۲ – معادلات دیفرانسیل – معادله کلرو
جلسه ۱۳ – معادلات دیفرانسیل – معاذله لاگرانژ
جلسه ۱۴ – معادلات دیفرانسیل – خانواده خم ها

فصل ۳

جلسه ۱۵ – معادلات دیفرانسیل – معادلات خطی مرتبه ۲
جلسه ۱۶ – معادلات دیفرانسیل – استقلال خطی
جلسه ۱۷ – معادلات دیفرانسیل – جواب های اساسی معادلات همگن
جلسه ۱۸ – معادلات دیفرانسیل – روش کاهش مرتبه
جلسه ۱۹ – معادلات دیفرانسیل – ریشه های حقیقی و متمایز
جلسه ۲۰ – معادلات دیفرانسیل -ریشه های حقیقی و برابر
جلسه ۲۱ – معادلات دیفرانسیل – ریشه های مختلط
جلسه ۲۲ – معادلات دیفرانسیل – تعویض متغیر
جلسه ۲۳ – معادلات دیفرانسیل – معادلات ناهمگن
جلسه ۲۴ – معادلات دیفرانسیل – روش تغییر پارامتر
جلسه ۲۵ – معادلات دیفرانسیل – معادلات خطی مرتبه بالاتر

فصل ۴

جلسه ۲۶ – معادلات دیفرانسیل – معادلات همگن با ضرایب ثابت
جلسه ۲۷ – معادلات دیفرانسیل – معادلات نا همگن
جلسه ۲۸ – معادلات دیفرانسیل – سری ها
جلسه ۲۹ – معادلات دیفرانسیل – روش تغییر پارامتر
جلسه ۳۰ – معادلات دیفرانسیل – معادلات لژاندر

فصل ۵

جلسه ۳۱ – معادلات دیفرانسیل – نقاط غیر عادی
جلسه ۳۲ – معادلات دیفرانسیل – معادله اویلر
جلسه ۳۴ – معادلات دیفرانسیل – سری جواب ها و مرور
جلسه ۳۵ – معادلات دیفرانسیل – بسل مرتبه ۰

فصل ۶

جلسه ۳۶ – معادلات دیفرانسیل – تبدیل لاپاس
جلسه ۳۷ – معادلات دیفرانسیل – تبدیل لاپاس مشتق
جلسه ۳۸ – معادلات دیفرانسیل – تبدیل لاپاس انتگرال
جلسه ۳۹ – معادلات دیفرانسیل – توابع پله ای
جلسه ۴۰ – معادلات دیفرانسیل – مشتق گیری از لاپلاس
جلسه ۴۱ – معادلات دیفرانسیل – انتگرال گیری از لاپلاس
جلسه ۴۲ – معادلات دیفرانسیل – انتگرال گیری تلفیقی
جلسه ۴۳ – معادلات دیفرانسیل -معادلات انتگرالی
جلسه ۴۴ – معادلات دیفرانسیل – توابع ضربه ای
جلسه ۴۵ – معادلات دیفرانسیل – دستگاه معادلات

فصل ۷

جلسه ۴۶ – معادلات دیفرانسیل – حل دستگاه
جلسه ۴۷ – معادلات دیفرانسیل – حل دستگاه همگن
جلسه ۴۸ – معادلات دیفرانسیل – روش کاهش مرتبه
جلسه ۴۹ – معادلات دیفرانسیل – مقادیر ویژه مختلط
جلسه ۵۰ – معادلات دیفرانسیل – مقادیر ویژه مکرر
جلسه ۵۱ – معادلات دیفرانسیل – ماتریس های اساسی
جلسه ۵۲ – معادلات دیفرانسیل – دستگاه خطی ناهمگن
جلسه ۵۳ – معادلات دیفرانسیل – روش ضرایب نا معین
جلسه ۵۴ – معادلات دیفرانسیل – روش قطری کردن

درباره ی Administrator

همچنین ببینید

دانلود جزوه کارگاه سیستم عامل

جزوه ۲۰ صفحه ای کارگاه سیستم عامل در این جزوه به توضیح کاربردی موارد زیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *