خانه / آموزش اینترنت / ليست کامل خطاهای مودم در هنگام کانکت شدن

ليست کامل خطاهای مودم در هنگام کانکت شدن

۶۰۰ . اگر سيستم در حال شماره گيري باشد و دوباره شماره گيري نماييد اين خطا نمايش داده مي شود .

۶۰۱ . راه انداز Port بي اعتبار مي باشد .

۶۰۲ . Port هم اكنون باز مي باشد براي بسته شدن آن بايد كامپيوتر را مجددا راه اندازي نمود.

۶۰۳ . بافر شماره گيري بيش از حد كوچك است .

۶۰۴ . اطلاعات نادرستي مشخص شده است .

۶۰۵ . نمي تواند اطلاعات Port را تعيين كند .

۶۰۶ . Port شناسايي نمي شود .

۶۰۷ . ثبت وقايع مربوط به مودم بي اعتبار مي باشد .

۶۰۸ . راه انداز مودم نصب نشده است .

۶۰۹ . نوع راه انداز مودم شناسايي نشده است .

۶۱۰ . بافر ندارد

۶۱۱ . اطلاعات مسير يابي غير قابل دسترس مي باشد .

۶۱۲ . مسير درست را نمي تواند پيدا نمايد .

۶۱۳ . فشرده سازي بي اعتباري انتخاب شده است .

۶۱۴ . سرريزي بافر .

۶۱۵ . Port پيدا نشده است .

۶۱۶ . يك درخواست ناهمزمان در جريان مي باشد .

۶۱۷ .Port يا دستگاه هم اكنون قطع مي باشد .

۶۱۸ . Port باز نمي شود. ( وقتي رخ مي دهد كه يك برنامه از Port استفاده كند ).

۶۱۹ . Port قطع مي باشد (وقتي رخ مي دهد كه يك برنامه از Port استفاده كند).

۶۲۰ . هيچ نقطه پاياني وجود ندارد .

۶۲۱ . نمي تواند فايل دفتر راهنماي تلفن را باز نمايد .

۶۲۲ . فايل دفتر تلفن را نمي تواند بارگذاري نمايد .

۶۲۳ . نمي تواند ورودي دفتر راهنماي تلفن را بيابد .

۶۲۴ . نمي توان روي فايل دفتر راهنماي تلفن نوشت .

۶۲۵ . اطلاعات بي اساسي در دفتر راهنماي تلفن مشاهده مي شود .

۶۲۶ . رشته را نمي تواند بارگذاري كند .

۶۲۷ . كليد را نمي تواند بيابد .

۶۲۸ . Port قطع شد .

۶۲۹ . Port بوسيله دستگاه راه دور قطع مي شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطي).

۶۳۰ . Port به دليل از كارافتادگي سخت افزار قطع مي شود .

۶۳۱ . Port توسط كاربر قطع شد .

۶۳۲ . اندازه ساختار داده اشتباه مي باشد .

۶۳۳ . Port هم اكنون مورد استفاده مي باشد و براي Remote Access Dial-up پيكر بندي نشده است (راه انداز درستي بر روي مودم شناخته نشده است) .

۶۳۴ . نمي تواند كامپيوتر شما را روي شبكه راه دور ثبت نمايد .

۶۳۵ . خطا مشخص نشده است .

۶۳۶ . دستگاه اشتباهي به Port بسته شده است .

۶۳۷ . رشته ( string ) نمي تواند تغيير يابد .

۶۳۸ . زمان درخواست به پايان رسيده است .

۶۳۹ . شبكه ناهمزمان قابل دسترس نيست .

۶۴۰ . خطاي NetBIOS رخ داده است .

۶۴۱ . سرور نمي تواند منابع NetBIOS مورد نياز براي پشتيباني سرويس گيرنده را بدهد .

۶۴۲ . يكي از اسامي NetBIOS شما هم اكنون روي شبكه راه دور ثبت مي گردد ، ( دو كامپيوتر مي خواهند با يك اسم وارد شوند ) .

۶۴۳ .Dial-up adaptor در قسمت network ويندوز وجود ندارد .

۶۴۴ . شما popus پيغام شبكه را دريافت نخواهيد كرد .

۶۴۵ . Authentication داخلي اشكال پيدا كرده است.

۶۴۶ . حساب در اين موقع روز امكان log on وجود ندارد .

۶۴۷ . حساب قطع مي باشد .

۶۴۸ . اعتبار password تمام شده است .

۶۴۹ . حساب اجازه Remote Access را ( دستيابي راه دور ) را ندارد . ( به نام و كلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) .

۶۵۰ . سرور Remote Access ( دستيابي راه دور ) پاسخ نمي دهد .

۶۵۱ . مودم شما ( يا ساير دستگاههاي اتصال دهنده ) خطايي را گزارش كرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .

۶۵۲ . پاسخ نا مشخصي از دستگاه دريافت مي گردد .

۶۵۳ . Macro (دستورالعمل كلان). ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در ليست فايل .INF موجود نمي باشد .

۶۵۴ . يك فرمان يا يك پاسخ در قسمت .INF دستگاه به يك ماكرو نامشخص اشاره مي نمايد .

۶۵۵ . دستور العمل (پيغام) در قسمت فايل .INF دستگاه مشاهده نمي شود .

۶۵۶ . دستورالعمل (ماكرو) (default off) در فايل .INF دستگاه شامل يك دستور العمل نامشخص مي باشد .

۶۵۷ . فايل .INF دستگاه نمي تواند باز شود .

۶۵۸ . اسم دستگاه در فايل .INF دستگاه يا در فايل .INI رسانه بيش از حد طولاني مي باشد .

۶۵۹ . فايل .INI رسانه به نام ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد .

۶۶۰ . فايل .INI رسانه براي اين فرمان پاسخي را ندارد .

۶۶۱ . فايل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است .

۶۶۲ . تلاش براي قرار دادن يك ماكرو ليست نشده در قسمت فايل .INF صورت نگرفته است.

۶۶۳ . فايل .INI رسانه به نوع ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد .

۶۶۴ . نمي تواند به حافظه اختصاص دهد .

۶۶۵ . Port براي Remote Access (دستيابي راه دور) پيكر بندي نشده است.

۶۶۶ . مودم شما (ياساير دستگاههاي اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمي كنند .

۶۶۷ . فايل .INI رسانه را نمي تواند بخواند .

۶۶۸ . اتصال از بين رفته است .

۶۶۹ . پارامتر به كار برده شده در فايل .INI رسانه بي اعتبار مي باشد .

۶۷۰ . نمي تواند نام بخش را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

۶۷۱ . نمي تواند نوع دستگاه را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

۶۷۲ . نمي تواند نام دستگاه را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

۶۷۳ . نمي تواند كاربر را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

۶۷۴ . نمي تواند بيشترين حد اتصال BPS را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

۶۷۵ . نمي تواند بيشترين حد BPS حامل را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

۶۷۶ . خط اشغال مي باشد .

۶۷۷ . شخص به جاي مودم پاسخ مي دهد .

۶۷۸ . پاسخي وجود ندارد .

۶۷۹ . نمي تواند عامل را پيدا نمايد .

۶۸۰ . خط تلفن وصل نيست .

۶۸۱ . يك خطاي كلي توسط دستگاه گزارش مي شود .

۶۸۲ . Writing section name دچار مشكل مي باشد .

۶۸۳ . Writing device type با مشكل روبرو شده است .

۶۸۴writing device name .684 با مشكل روبرو مي باشد .

۶۸۵ . Writing maxconnectbps مشكل دارد .

۶۸۶ . Writing maxcarrierBPS دچار مشكل مي باشد .

۶۸۷ . Writing usage با مشكل مواجه است .

۶۸۸ . Writing default off دچار مشكل مي باشد .

۶۸۹ . Reading default off با مشكل مواجه است .

۶۹۰ . فايل INI خالي ست .

۶۹۱ . دسترسي صورت نمي پذيرد زيرا نام و كلمه عبور روي دامين بي اعتبار مي باشد

۶۹۲ . سخت افزار در درگاه يا دستگاه متصل شده از كار افتاده است .

۶۹۳ . Binary macro با مشكل مواجه مي باشد .

۶۹۴ . خطاي DCB يافت نشد .

۶۹۵ . ماشين هاي گفتگو آماده نيستند .

۶۹۶ . راه اندازي ماشين هاي گفتگو با مشكل روبرو مي باشد .

۶۹۷ . Partial response looping با مشكل روبرو مي باشد .

۶۹۸ . پاسخ نام كليدي در فايل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمي باشد .

۶۹۹ . پاسخ دستگاه باعث سر ريزي بافر شده است .

۷۰۰ . فرمان متصل به فايل INF . دستگاه بيش از حد طولاني مي باشد .

۷۰۱ . دستگاه به يك ميزان BPS پشتيباني نشده توسط گرداننده com تغيير مي يابد .

۷۰۲ . پاسخ دستگاه دريافت مي گردد زماني كه هيچكس انتظار ندارد .

۷۰۳ . در فعاليت كنوني مشكلي ايجاد شده است .

۷۰۴ . شماره اشتباه callback .

۷۰۵ . مشكل invalid auth state .

۷۰۶ . Invalid auth state دچار مشكل مي باشد .

۷۰۷ . علامت خطاياب . x. 25

۷۰۸ . اعتبار حساب تمام شده است .

۷۰۹ . تغيير پسورد روي دامين با مشكل روبرو مي باشد .

۷۱۰ . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهاي سري يش از حد اشباع شده مشاهده مي گردد.

۷۱۱ . Rasman initialization صورت نمي گيرد گزارش عملكرد را چك كنيد

۷۱۲ . درگاه Biplex در حال اجرا مي باشد . چند ثانيه منتظر شويد و مجددا شماره بگيريد .

۷۱۳ . مسيرهاي ISDN فعال در خط اصلي قطع مي باشد .

۷۱۴ . كانال هاي ISDN كافي براي ايجاد تماس تلفني در دسترس نمي باشند .

۷۱۵ . به دليل كيفيت ضعيف خط تلفن خطاهاي فراواني رخ مي دهد .

۷۱۶ . پيكر بندي remote access IP غير قابل استفاده مي باشد .

۷۱۷ . آدرسهاي IP در static pool remote access IP وجود ندارد .

۷۱۸ . مهلت بر قراري تماس PPP پايان پذيرفته است .

۷۱۹ . PPP توسط دستگاه راه دور پايان مي يابد .

۷۲۰ . پروتكل هاي كنترلppp پيكر بندي نشده اند .

۷۲۱ . همتاي PPP پاسخ نمي دهد .

۷۲۲ . بسته PPPبي اعتبار مي باشد .

۷۲۳ . شماره تلفن از جمله پيشوند و پسوند بيش از حد طولا ني مي باشد .

۷۲۴ . پروتكل IPXنمي تواند بر روي درگاه dial –out نمايد زيرا كامپيوتر يك مسير گردان IPX مي باشد .

۷۲۵ . IPX نمي تواند روي port (درگاه) dial – in شود زيرا مسير گردان IPX نصب نشده است .

۷۲۶ . پروتكل IPX نمي تواند براي dial – out ، روي بيش از يك درگاه در يك زمان استفاده شود .

۷۲۷ . نمي توان به فايل TCPCFG . DLL دست يافت .

۷۲۸ . نمي تواند آداپتور IP متصل به remote access را پيدا كند .

۷۲۹ . SLIP استفاده نمي شود مگر اينكه پروتكل IP نصب شود .

۷۳۰ . ثبت كامپيوتر كامل نمي باشد .

۷۳۱ . پروتكل پيكر بندي نمي شود .

۷۳۲ . توافق بين PPP صورت نگرفته است .

۷۳۳ . پروتكل كنترل PPP براي پروتكل اين شبكه ، در سرور موجود نمي باشد .

۷۳۴ . پروتكل كنترل لينك PPP خاتمه يافته است .

۷۳۵ . آدرس مورد نياز توسط سرور رد مي شود .

۷۳۶ . كامپيوتر راه دور پروتكل كنترل را متوقف مي نمايد .

۷۳۷ . نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسايي شد .

۷۳۸ . سرور آدرس را مشخص نمي كند .

۷۳۹ . سرور راه دور نمي تواند از پسورد ENCRYPTED ويندوز NT استفاده نمايد.

۷۴۰ . دستگاه هاي TAPI كه براي remote access پيكر بندي مي گردند به طور صحيح نصب و آماده نشده اند .

۷۴۱ . كامپيوتر محلي از encryption پشتيباني نمي نمايد .

۷۴۲ . سرور راه دور از encryption پشتيباني نمي نمايد .

۷۴۳ . سرور راه دور به encryption نياز دارد .

۷۴۴ . نمي تواند شماره شبكه IPX را استفاده نمايد كه توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقايع را باز بيني نماييد .

۷۴۵ . يك فايل مهم و ضروري آسيب ديده است . Dial – up networking را مجددا نصب نماييد .

۷۵۱ . شماره callback شامل يك كاراكتر بي اعتبار مي باشد . كاراكترهاي زير فقط مجاز دانسته مي شوند : Space, T, P, W, (,), – , @. 0تا۹ .

۷۵۲ . در زمان پر دازش script يك خطاي نحوي صورت مي گيرد .

۷۵۳ . اتصال نمي تواند قطع شود زيرا توسط مسير گردان چند پروتكلي ايجاد شده است .

۷۵۴ . سيستم قادر به يافتن bundle چند انصالي نمي باشد .

۷۵۵ . سيستم قادر به اجراي شماره گيري خودكار نمي باشد زيرا اين ورودي يك شماره گير عادي را دارد .

۷۵۶ . اين اتصال هم اكنون در شماره گيري مي باشد .

۷۵۷ . خدمات دستيابي راه دور خود به خود آغاز نمي شوند اطلا عات بيشتري در گزارش وقايع در اختيار شما قرار مي گيرد .

۷۵۸ . اشتراك اتصال اينترنت هم اكنون روي اين اتصال ميسر مي گردد .

۷۶۰ . در زمان فراهم آوري امكانات مسير يابي ، اين خطا رخ مي دهد .

۷۶۱ . در زمان فراهم شدن اشتراك اتصال اينترنت براي اين اتصال اين خطا ايجاد مي گردد.

۷۶۳ . اشتراك اتصال اينترنت فعال نمي باشد . دو اتصال LAN و يا بيشتر به علاوه اتصالي كه با اين LANها مشترك شده است وجود دارد .

۷۶۴ . دستگاه كارت خوان smartcard نصب نيست .

۷۶۵ . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پيكر بندي مي شود كه براي آدرس گذاري اتوماتيك IP مورد نياز مي باشد .

۷۶۶ . سيستم نمي تواند هيچ گواهي اي را بيابد .

۷۶۷ . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي گردد اتصال LAN بر روي شبكه شخصي انتخاب مي گردد كه بيش از يك آدرس IP را پيكر بندي كرده است . اتصال LANرا با يك آدرسIP مجزا ، مجددا پيكر بندي نماييد قبل از اينكه اشتراك اتصال اينترنت صورت گيرد .

۷۶۸ . به دليل رمز دار نكردن داده ها اتصال صورت نمي پذيرد .

۷۶۹ . مقصد مشخصي قابل دست يابي نمي باشد .

۷۷۰ . دستگاه راه دور تلا ش براي ايجاد اتصال را نمي پذيرد .

۷۷۱ . اقدامات اتصال صورت نمي گيرد زيرا شبكه اشغال مي باشد .

۷۷۲ . سخت افزار شبكه كامپيوتر راه دور با نوع تلفن مورد نياز سازگاري ندارد .

۷۷۳ . امكان ايجاد اتصال موثر نمي باشد زيرا شماره مقصد تغيير كرده است .

۷۷۴ . به دليل از كار افتارگي موقت ، اتصال صورت نمي گيرد .

۷۷۵ . مكالمه تلفني توسط كامپيوتر راه دور متوقف شد .

۷۷۶ .مكالمه تلفني نمي تواند وصل گردد زيرا مقصد خواسته است كه ويژگي را حفظ نمايد .

۷۷۷ . اتصال صورت نمي گيرد زيرا مودم ( يا ساير وسايل ارتباط دهنده ) روي كامپيوتر راه دور دچار مشكل مي باشند .

۷۷۸ . تاييد هويت سرور غير ممكن مي باشد .

۷۷۹ . براي بر قراري dial – out اين اتصال بايد از smartcard استفاده نماييد .

۷۸۰ . عمل انجام شده براي اين اتصال بي اعتبار مي باشد .

۷۸۱ . تلاش براي رمز گذاري (encryption) صورت نمي گيرد زيرا گواهي معتبري يافت نمي گردد .

۷۸۲ . ترجمه آدرس شبكه (NAT) در حال حاضر به عنوان يك پروتكل مسير يابي نصب مي گردد و بايد قبل از اينكه اشتراك اتصال اينترنت فراهم گردد حذف شود .

۷۸۳ . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي باشد . اتصال LAN كه به عنوان شبكه شخصي انتخاب مي گردد يا فراهم نمي شود و يا از شبكه قطع مي باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراك اتصال اينترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شويد .

۷۸۴ . در حالي كه اين اتصال را در زمان log on استفاده مي كنيد شما نمي توانيد شماره بگيريد زيرا اين اتصال براي استفاده از نام كاربري پيكر بندي شده است كه متفاوت از نام كاربر روي smartcard مي باشد . چنانچه بخواهيد آنرا در زمان log on استفاده نماييد بايد براي استفاده از (username) روي كارت smart آنرا پيكربندي كنيد .

۷۸۵ . در صورت استفاده از اين اتصال در زمان log on شما نمي توانيد شماره گيري نماييد زيرا براي استفاده از يك smartcard پيكر بندي نشده است . چنانچه بخواهيد آنرا در زمان log on به كار ببريد بايد امكانات اين اتصال را تصحيح و آماده نماييد به طوري كه smartcard استفاده نمايد .

۷۸۶ . مبادرت به اتصال L2TP صورت نمي پذيرد زيرا هيچ گواهينامه معتبري براي تصديق (authentication) امنيت روي كامپيوتر شما وجود ندارد .

۷۸۷ . اتصال L2TP غير ممكن است زيرا لايه امنيتي نمي تواند كامپيوتر راه دور را authentication نمايد .

۷۸۸ . تلاش براي ايجاد اتصال L2TP بي نتيجه مي باشد زيرا لايه امنيتي نمي تواند پارامترهاي سازگار با كامپيوتر راه دور را فراهم نمايد .

۷۸۹ . تلاش براي اتصال L2TP فراهم نمي گردد زيرا لايه امنيتي با يك خطاي پردازشي در طول سازگاري با كامپيوتر راه دور مواجه است .

۷۹۰ . تلاش براي اتصال L2TP صورت نمي گيرد زيرا تاييد گواهينامه بر روي كامپيوتر راه دور ميسر نمي باشد .

۷۹۱ . اتصال L2TP ميسر نمي باشد زيرا خط مشي امنيتي (security policy) براي اتصال يافت نمي شود .

۷۹۲ . اتصال L2TP صورت نمي گيرد زيرا زمان توافق امنيتي به پايان رسيده است .

۷۹۳ . اتصال L2TP ميسر نمي گردد زيرا اين خطا رخ مي دهد در حالي كه در مورد امنيت به توافق مي رسند .

۷۹۴ . ويژگي RADIUS ا ين كاربر PPP نمي باشد .

۷۹۵ . ويژگي RADIUS نوع تونلي براي اين كاربر ، نادرست مي باشد .

۷۹۶ . ويژگي RADIUS نوع خدمات براي اين كار نه قالب بندي مي شود و نه callback قالب بندي مي شود .

۷۹۷ . مودم پيدا نشد .

۷۹۸ . گواهينامه اي شناسايي نمي شود كه بتواند پروتكل قابل ارائه استفاده شود .

۷۹۹ . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي گردد زيرا دو IP شبيه به هم در شبكه وجود دارد . IC ها به ميزباني نيازمند مي باشند كه براي استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پيكر بندي شده است . مطمئن شويد كه هيچ سرويس گيرنده ديگري براي استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پيكر بندي نشده است .

۸۰۰ . قادر به ايجاد اتصال *** نمي باشد . سرويس دهنده *** در دسترس نمي باشد و يا ممكن است پارامترهاي امنيتي براي اتصال به درستي پيكربندي نشده باشند

رایانه خبر

درباره ی Administrator

همچنین ببینید

دانلود کتاب آموزش جوملا

joomla جوملا یک نرم افزار مدیریت محتوای متن باز و رایگان است که تحت اجازه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *