خانه / کارشناسی ارشد / دروس عمومی و مشترک / دانلود فیلم های آموزش آمار و احتمال مهندسی

دانلود فیلم های آموزش آمار و احتمال مهندسی

آمار و احتمال

دانلود فیلم های آموزش آمار و احتمال مهندسی دانشگاه صنعتی شریف

از اهداف این درس آشنايي با مفهوم احتمال، تعريف متغير هاي تصادفي و مشخصات اصلي متغير هاي تصادفي دوگانه و تعميم آن به دنباله هاي تصادفي می تواند نام برد.

سر فصل مطالب این درس :

۱- آشنايي با مفهوم مدل تصادفي، تئوري احتمال و تعاريف مربوطه

۲- مروري بر تئوري مجموعه ها و بيان تئوري احتمال برآن اساس

۳- احتمال شرطي، استقلال ، رخدادها و قضية بيز

۴- آزمايشهاي تكراري و تعميم تعريف احتمال، آزمايش برنولي، رفتار مجانبي و آشنايي با تابع گوسي

۵- قانون اعداد بزرگ، قضية پواسون و نقاط تصادفي پواسون

۶- مفهوم متغير تصادفي، تابع CDF و PDF انواع متغيرهاي تصادفي

۷- معرفي متغير هاي تصادفي خاص ، مانند يكنواخت، نمايي، باينري، دوجمله اي ، پواسون، نرمال، …

۸- توابع متغيرهاي تصادفي ، تعيين تابع چگالي و توليد متغير تصادفي با توزيع دلخواه

Rayleigh, Lognormal -9 آشنايي با متغيرهاي تصادفي

۱۰- آشنايي با آماره ها شامل ميانگين، واريانس، ميانه، تابع -مشخصه و كاربردهاي آنها

۱۱- نامساوي هاي احتمالي مانند چبي چف، ماركوف ، چرنوف،….

۱۲- دو متغير تصادفي و مفهوم چگالي مشترك، توابعي از دو متغير تصادفي، معرفي متغيرهاي Rayleigh, Rice تصادفي

۱۳- توابع مشخصه و گشتاورهاي دو بعدي، استقلال، توابع مشتركاً نرمال و قضاياي مربوطه

۱۴- تابع چگالي شرطي، همبستگي دو متغير تصادفي، تخمين و انواع آن، معيارهاي ML, MAP,MMSE

۱۵- قابليت اطمينان و اهميت آن در سيستم هاي موازي

۱۶- دنباله هاي تصادفي و تعميم مباحث متغير هاي تصادفي دو بعدي به دنبال هها، ماتريس همبستگي و كوواريانس، ميانگين شرطي، بردار تصادفي نرمال، ميانگين و واريانس نمونه، تخمين، …

۱۷- همگرايي تصادفي و انواع آن ، قضية CLT

۱۸- آشنايي با فرايندهاي تصادفي

مرجع :
Papoulis, Probability & Statistics, Prentice Hall, new edition

محمد مهدی نایبی
دکتر نایبی عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشکده برق دانشگاه شریف است.
وی مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف ، و دکترای خود را در رشته مهندسی برق گرایش مخابرات از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نموده است.
زمینه ی فعالیت دکتر نایبی مخابرات می باشد.

دانلود با حجم زیاد و کیفیت بالا

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم
جلسه سیزدهم
جلسه چهاردهم
جلسه پانزدهم
جلسه شانزدهم
جلسه هفدهم
جلسه هجدهم
جلسه نوزدهم
جلسه بیستم

دانلود با حجم کم و کیفیت پایین

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم
جلسه سیزدهم
جلسه چهاردهم
جلسه پانزدهم
جلسه شانزدهم
جلسه هفدهم
جلسه هجدهم
جلسه نوزدهم
جلسه بیستم

درباره ی Administrator

همچنین ببینید

دانلود جزوه کارگاه سیستم عامل

جزوه ۲۰ صفحه ای کارگاه سیستم عامل در این جزوه به توضیح کاربردی موارد زیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *